Skip directly to content

Projekty EU

Strategie EU 2020 výrazně podporuje vytvoření Evropského výzkumného prostoru, který napomůže zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Cílem EU a jejích členských států je investovat 3 % celkového hrubého domácího produktu EU do vědy a výzkumu, což by mělo následně vést k vytvoření 3,7 miliónů pracovních míst a umožnit minimálně 40 % mladé evropské generace dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Jako přední odborné vydavatelství podporuje Elsevier české vědce ve snaze přispět celoevropskému záměru zvýšení konkurenceschopnosti. Strategie EU 2020 zdůrazňuje, že EU by se měla stát vedoucí znalostní ekonomikou, a to zvýšením:

o   procentuálního podílu vědců a inženýrů v celkovém počtu zaměstnaných

o   objemu často citovaných publikací

o   vlivu evropských univerzit a propagace špičkových vědeckých center v Evropě

Aktuální Zpráva o konkurenceschopnosti Evropské unie (zpracovaná Evropskou výzkumnou radou
s použitím dat z databáze Scopus) monitoruje vývoj plnění cílů EU a národních cílů v oblasti  výzkumu a vývoje. Zpráva předkládá ekonomická data a analýzy, které monitorují snahy EU a jednotlivých států o vytvoření takzvané inovační unie.

Zpráva ukazuje, že k nejvýznamnějším měřítkům při porovnávání inovací v jednotlivých státech EU patří míra publikování vědeckých prací. Podle zjištění, uveřejněných ve Zprávě
o konkurenceschopnosti Evropské unie z roku 2011, je vyšší vědecká publikační produkce ve veřejném sektoru pozitivně korelována s objemem investic soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a inovací.

Ačkoliv si Evropa i nadále zachovává pozici vedoucího hráče na poli získávání nových vědomostí
a vědecké excelence, ztrácí, bohužel, cenné body v oblasti využití výsledků svých výzkumů. Klíčový problém slabší vědecké a technologické excelence v porovnání s ostatními státy
– vzhledem jak k  nižšímu procentuálnímu podílu vědeckých publikací mezi světově nejcitovanějšími publikacemi, tak k nižším ziskům z licencí či patentů - ovlivňují snahu EU stát se světovou jedničkou v oblasti inovací.

Česká republika byla v rámci evropských měřítek konkurenceschopnosti (EU Innovation Scoreboard) vyhodnocena jako inovátor středního stupně. Z perspektivy EU je ke zvýšení efektivity inovací v České republice nutné:

o   zvýšit efektivitu veřejného výzkumu a vývoje

o   zviditelnit českou vědu na mezinárodní úrovni a zvýšit míru mezinárodní spolupráce ve výzkumu

o   zvýšit počet patentů a dalších typů ochrany duševího vlastnictví

K naplnění cíle EU investovat 3 % HDP do výzkumu a vývoje se české úřady zavázaly dosáhnout v roce 2020 objemu investic do vědy a výzkumu ve výši 2,7 % hrubého národního produktu. V roce 2009 činil tento podíl 1,53 % HDP, což je pod evropským průměrem, který činí  2,1 %.

Podle nejnovějších statistik intenzita výzkumu na území EU více či méně stagnuje. Akční plán EU pobízí jednotlivé členské státy k využití evropských strukturálních fondů k podpoře výzkumu a inovací. V období mezi lety 2007 a 2013 alokovala EU prostřednictvím svých strukturálních fondů do inovací, vzdělávání, výzkumu a vývoje celkem 21 miliard Euro.

Za operační program Výzkum a vývoj pro inovace zodpovídá v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a touto cestou podporuje celoevropské investice do Evropského výzkumného prostoru. Z příslušných fondů mohou profitovat univerzity i vědecké instituce a jejich prostřednictvím vytvářet společnou vědeckou infrastrukturu, včetně podpory dostupnosti elektronických odborných zdrojů.

Přestože aktuální programovací období 2007-2013 končí, jsou pro období 2014-2020 plánovány další evropské investice, opět cílené na rozvoj české vědecké obce a celého vědeckého prostředí. Elsevier vám může pomoci a poskytnout základní expertízu vztahující se ke konkrétním možnostem evropského financování, jež můžete využít pro budování své vědecké infrastruktury. Poradíme vám také, jak vypracovat příslušné žádosti o příspěvek z fondů. Elsevier velice vítá tuto spolupráci s cílem podpořit českou vládu a vědce ve snaze dosáhnout vědeckých cílů Evropské unie.

Více informací ohledně udílení evropských fondů v rámci České republiky naleznete na oficiálních stránkách vlády České republiky: http://www.strukturalni-fondy.cz/?lang=cs-CZ.