Skip directly to content

SCImago Journal Rank (SJR)

Co je indikátor SJR, o čem vypovídá?

SCImago Journal Rank (SJR) je tzv. metrika prestiže vycházející z myšlenky, že všechny citace si "nejsou rovny". U indikátoru SJR hodnotu citace přímo ovlivňuje obor, kvalita a renomé časopisu. SJR měří vědecký vliv odborných časopisů a bere v úvahu jak počet citací, které časopis získal, tak důležitost nebo prestiž časopisů, odkud citace pocházejí.
Jedná se o jednu z variant metriky tzv. centrality eigenvector užívané v teorii sítí. Tyto metriky stanovují důležitost uzlu v síti, a to podle principu, kdy spojení s uzly s vysokou hodnotou zvyšuje danému uzlu hodnotu. SJR indikátor, jež se inspiroval algoritmem PageRank, byl vyvinut pro extrémně velké a různorodé časopisecké citační sítě. Tento indikátor je nezávislý na velikosti, řadí časopisy podle "průměrné prestiže" jejich článků a může být použit pro srovávání časopisů při hodnocení vědy.

Kde najdu hodnotu indikátoru SJR?

Ve Scopus Source listu, který je ke stažení zde:                               Scopus Source List
Přímo na stránkách časopiseckých metrik:                                  http://www.journalmetrics.com/     
V databázi Scopus, záložka Sources, u konkrétního časopisu    http://www.scopus.com/

Kdy a jak často se generuje hodnota indikátoru SJR?

SJR je vypočten jednou ročně pro rok předchozí, zpravidla v září (tj. v červnu r. 2016 byly zveřejněny hodnoty indikátoru za r. 2012). Indikátor je statický a je založen na datech dostupných v danou chvíli v databázi Scopus. Data jsou k výpočtům předávána v červnu daného roku. Hodnoty předchozích let jsou pokaždé také přepočítány a aktualizovány.

Jaká data jsou uvažována pro výpočet indikátoru SJR?

Indikátor SJR používá tříleté citační okno. Například, SJR za rok 2012 započte citace získané v průběhu celého roku 2012 články, které byly vydány v letech 2009-2011.
K výpočtu je třeba dostatečné množství dat, takže se může stát, že i přes tříleté pokrytí časopisu v databázi Scopus nemusí být SJR spočten, nebo obráceně, při dostatku dat může být spočten i pokud databáze neobsahuje data zpětně za tři roky.

Kdo provádí výpočet SJR?

Elsevier předává svá data třetí straně, která výpočet provádí.

Další informace:

Podrobný článek o detailní metodologii SJR je dostupný v ScienceDirect.

Více o ostatních metrikách na webu Elsevieru na stránce Journal and article metrics.